Algemene voorwaarden - YesHugo Delivery

Algemene voorwaarden YesHugo

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Curious Inc Holding B.V. en haar dochtervennootschappen


Onder wie Dation B.V., YesHugo B.V. en Curious Inc B.V., allen gevestigd te Hengelo (Ov.). Hieronder worden voormelde gebruikers van deze algemene voorwaarden gezamenlijke aangeduid als “Yeshugo”.

Artikel 1 – Definities

De volgende definities hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis: Bijlage een Bijlage of schema die behoort bij de Overeenkomst Yeshugo Curious Inc Holding B.V. en haar dochtervennootschappen, onder wie Dation B.V., Yeshugo B.V. en Curious Inc B.V. Klant de natuurlijke – of rechtspersoon die een Overeenkomst met Yeshugo aangaat voor de levering van producten en of diensten Overeenkomst de Overeenkomst tussen Yeshugo en Klant Monitoring producten hardware en telematica oplossing ten behoeve van monitoring en registratie Partij(en) dan wel Yeshugo of Klant, dan wel Yeshugo en Klant gezamenlijk Voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 2 – Toepasselijkheid Voorwaarden/ algemeen

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, aanbiedingen, offertes, orders, leveringen en diensten, onderhandelingen en (pre-)contractuele rechtsbetrekkingen, van welke aard en onder welke benaming dan ook van en/of met Yeshugo, alsmede op alle Overeenkomsten met Bijlagen.

2. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, offertes of andere uitingen van Yeshugo zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders dan door Yeshugo is aangegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Yeshugo niet.

2. Klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte informatie en gegevens waarop Yeshugo haar aanbieding en/of offerte baseert.

3. Yeshugo behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten te weigeren zonder daartoe een reden op te hoeven geven.

4. In aanvulling op andere (wettelijke) mogelijkheden van totstandkoming van een Overeenkomst, komt een Overeenkomst ook tot stand als Yeshugo zaken levert en/of diensten verricht van welke aard dan ook en onder welke benaming dan ook.

5. Tussen de Klant en de persoon die op basis van enige rechtsverhouding tot Yeshugo, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, producten levert en/of diensten verricht, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

Artikel 4 – Dienstverlening

1. Alle diensten van Yeshugo worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Yeshugo garandeert niet dat de Diensten ononderbroken en/of vrij van fouten zijn, noch verstrekt zij enige garantie ten opzichte van het resultaat die mogelijk worden verkregen door gebruik te maken van de producten en/of diensten van Yeshugo. De Klant gebruik de producten en/of diensten van Yeshugo op eigen risico.

2. Yeshugo heeft het recht bij het leveren van producten en/of verrichten van diensten, van welke aard dan ook en hoe genaamd ook, derden in te schakelen.

3. Het gebruik van een door Yeshugo afgegeven advies is steeds voor rekening en risico van Klant.

Artikel 5 – Levering en leveringstermijnen

1. Yeshugo streeft ernaar om de levering van de overeengekomen goederen en/of diensten plaats te laten vinden op de overeengekomen leveringsdatum. Alle overeengekomen leveringsdata worden aangemerkt als streefdata. Deze overeengekomen leveringsdata of anderszins door Yeshugo genoemde termijnen zijn nimmer fatale termijnen zoals bedoeld in artikel 6:83 BW, tenzij Yeshugo dit ondubbelzinnig schriftelijk heeft bevestigd.

2. De enkele overschrijding door Yeshugo van een door Yeshugo genoemde of tussen partijen overeengekomen (leverings)termijn, brengt Yeshugo niet in verzuim. Bij overschrijding van een termijn, dient de Klant Yeshugo schriftelijk in gebreke te stellen voor een redelijke termijn om haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. Yeshugo is te allen tijde gerechtigd om haar goederen en/of diensten in delen (op) te leveren.

4. Yeshugo levert haar zaken ex works Hengelo volgens Incoterms 2010. Het risico van onder andere verlies, diefstal, schade, gebruik, foutief gebruik en misbruik van de producten gaat op over van Yeshugo naar Klant op het moment van levering, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Ook Yeshugo de verzending of transport van de zaken naar de Klant regelt, gaat het risico over vanaf het moment dat de zaken het pand van Yeshugo te Hengelo verlaten en worden aangeboden aan de verzender en/of transporteur. Ook indien franco levering is overeengekomen, is de Klant aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer of tijdens het vervoer ontstaat, om welke reden dan ook. De Klant dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

Artikel 6 – Monitoring producten

5. De eigendom van Monitoring producten blijft altijd bij Yeshugo of de aan Yeshugo gelieerde (rechts-)persoon, tenzij partijen expliciet schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Yeshugo heeft altijd het recht om de Monitoring producten te vervangen, aan te passen, (vanaf afstand) opnieuw in te stellen of de instellingen te wijzigen, tenzij Yeshugo (op grond van een expliciete schriftelijke overeenkomst daartoe) de Monitoring producten in eigendom heeft overgedragen. Indien de Klant Monitoring producten in eigendom heeft verkregen, maar niet meewerkt aan verzoeken van Yeshugo om deze opnieuw in te stellen, te wijzigen en/of van een update te voorzien, dan is Yeshugo niet (langer) aansprakelijk jegens de Klant in verband met de werking van het Monitoring product.

7. Yeshugo heeft het recht een ander Monitoring product te leveren teneinde de werking van een Monitoring product te testen en de Klant zal hiervoor de benodigde medewerking verlenen aan Yeshugo.

8. De Klant dient de door Yeshugo ter beschikking gestelde Monitoring producten zelf te verzekeren tegen ongeautoriseerd gebruik, diefstal, schade. De schade, kosten en (rechts-)vorderingen die uit ongeautoriseerd gebruik, diefstal of schade ontstaat komt volledig voor rekening en risico van de Klant.

9. Onverlet het eigendomsvoorbehoud in artikel 12, heeft Yeshugo, indien Klant tekortschiet in enige verplichting jegens Yeshugo, het recht op afgifte van de ter beschikking gestelde Monitoring producten en dient de Klant daar op eerste verzoek van Yeshugo volledige medewerking aan te verlenen.

Artikel 7 – Prijs en wijze van betaling

1. Alle in de aanbiedingen, offertes, orders, Overeenkomst of elders door Yeshugo genoemde prijzen zijn te vermeerderen met btw en andere belastingen.

2. Indien er geen prijzen zijn overeengekomen, worden werkzaamheden vergoed op basis van de gebruikelijke tarieven van Yeshugo voor de levering van dergelijke producten en/of diensten en bij gebreke daarvan op basis van de prijsbepalende factoren van Yeshugo zodat de vergoeding tenminste kostendekkend is.

3. Een door de Klant aan Yeshugo bekend gemaakt budget, geldt niet als een vaste prijs die tussen Klant en Yeshugo is overeengekomen, tenzij Yeshugo uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd dat dit wel het geval is.

4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst prijzen van materialen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, belastingen, valutakoersen of andere factoren, die de prijzen van de goederen of diensten mede bepalen, is Yeshugo gerechtigd deze wijziging(en) aan Klant door te berekenen.

5. Indien er sprake is van periodieke betalingsverplichtingen van de Klant, geldt dat Yeshugo gerechtigd is op een termijn van 30 dagen haar tarieven aan te passen. Indien de Klant niet met deze prijswijziging akkoord wenst te gaan, is hij bevoegd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijswijziging in werking zal treden. Bij gebreke van een schriftelijke opzegging van Klant, wordt Klant geacht met deze prijswijziging akkoord te zijn gegaan. De prijswijzing treedt in werking op de door Yeshugo aangewezen datum of wanneer Yeshugo de prijswijziging factureert.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Klant alle kosten in verband met de verzending en transport, waaronder mede verzekeringspremies, kosten en/of invoerrechten aan Yeshugo vergoeden.

7. De Klant is niet bevoegd om in termijnen te betalen.

8. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde kosten, dan op de verschuldigde rente en tot slot steeds op de langst openstaande factu(u)r(en) ook al deelt de Klant mee dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9. Tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, geschiedt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum via overboeking op de bankrekening van Yeshugo die is vermeld op de factuur. Betalingstermijnen van de Klant jegens Yeshugo zijn fatale termijnen.

10. Bezwaar tegen de hoogte van een factuur dient schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Yeshugo. Indien niet tijdig bezwaar gemaakt wordt, is het recht bezwaar te maken tegen de hoogte van de factuur vervallen.

11. In geval van één van de omstandigheden als vermeld in artikel 14 lid 5 van deze Voorwaarden, zijn de vorderingen van Yeshugo en alle verplichtingen van de Klant jegens Yeshugo onmiddellijk opeisbaar zijn.

12. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet op tijd betaalt, is Klant zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd alsmede vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die Yeshugo als gevolg daarvan heeft moeten maken ex artikel 6:96 aanhef en onder c BW.

13. Yeshugo is gerechtigd om te allen tijde zekerheidstelling van de Klant te verlangen tot nakoming van de op de Klant rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze Voorwaarden en de Overeenkomst.

Artikel 8 – Verplichtingen Klant

1. Klant is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit de Voorwaarden of Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen, behoudens schriftelijke toestemming van Yeshugo. Aan deze bepaling komt zowel verbintenis- als goederenrechtelijke werking toe.

2. De Klant zal de diensten en producten gebruiken met zorg en als een goed huisvader in overeenstemming met de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Enig gebruik van de diensten en producten door de Klant dat in strijd is met de openbare orde of goede zeden is verboden. Klant is zelf verantwoordelijk voor de inrichting en gebruik van de door haar benodigde hardware en programmatuur om de door Yeshugo ter beschikking gestelde software, programmatuur, diensten en dergelijke te kunnen gebruiken.

3. Klant is verplicht om alle gegevens en informatie die Yeshugo nodig heeft voor het uitvoeren van de door Klant gegeven opdracht in de door Yeshugo gewenste vorm aan Yeshugo te verstrekken.

4. Indien Klant haar verplichtingen zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 van deze Voorwaarden niet of slechts ten dele nakomt, is zij verplicht de kosten die Yeshugo heeft gemaakt en/of de schade die Yeshugo lijdt of heeft geleden door die vertraging te vergoeden.

5. Klant is te allen tijde voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de (technische) omgeving en omgevingsstructuur en zelf verantwoordelijk voor de inrichting daarvan en de keuzes daarin. Zo is en blijft de Klant zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en de toepassing van apparatuur, programmatuur, Monitoring Producten, zaken en van de door Yeshugo te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat gebruik van de programmatuur.

6. Klant is zelf verantwoordelijk voor de training aan haar personeel die gebruik maken van de diensten en/of producten van Yeshugo.

7. Klant garandeert dat de door haar verstrekte informatie en gegevens aan Yeshugo geen inbreuk maken op rechten van derden, uit welke hoofde dan ook. Klant vrijwaart Yeshugo voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op bewerkingen dat de hiervoor bedoelde informatie en gegevens inbreuk maken op enig recht van die derden. Hieronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: aanspraken op grond van enig intellectueel eigendomsrecht, aanspraken op grond van privacywetgeving of aanspraken die verband houden met andere onrechtmatige gedragingen jegens derden. Om eventuele aansprakelijkheden jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Yeshugo te allen tijde gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van de Klant. Klant is verplicht om op eerste schriftelijk verzoek van Yeshugo informatie te verwijderen, bij gebreke waarvan Yeshugo gerechtigd is de toegang tot de computer- en informatiesystemen, software en/of Monitoring Producten onmogelijk te maken.

8. Het is de Klant niet toegestaan een retentierecht of recht van reclame uit te oefenen jegens Yeshugo op door Yeshugo geleverde goederen.

9. De Klant mag de producten en/of diensten alleen gebruiken conform de gedragsregels die Yeshugo aan de Klant ter beschikking stelt.

Artikel 9 – opschorting (ter verrekening) en verrekening

1. Yeshugo heeft te allen tijde het recht haar verplichtingen op te schorten (ter verrekening) en/of te verrekenen op het moment dat Klant een of meerdere op hem rustende verplichting(en) genoemd in deze Voorwaarden en/of in de Overeenkomst en/of andere verplichtingen jegens Yeshugo niet nakomt of hieraan niet voldoet zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant.

2. Yeshugo heeft in aanvulling op het bepaalde in artikel 8 lid 1 van deze Voorwaarden het recht haar diensten te beëindigen, om informatiesystemen van een Klant (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of de Klant de toegang te ontzien tot de computer en/of informatiesystemen en/of de Monitoring producten op het moment dat Klant een of meerdere op hem rustende verplichting(en) genoemd in deze Voorwaarden en/of in de door Partijen gesloten Overeenkomst niet nakomt of hieraan niet voldoet.

3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Yeshugo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Een beroep op opschorting, verrekening en/of opschorting ter verrekening door of namens Klant uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

Artikel 10 – aansprakelijkheid

1. De (wettelijke) aansprakelijkheid van Yeshugo jegens Klant is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de factuurwaarde van de geleverde za(a)k(en) en/of dienst(en), behoudens het geval dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Yeshugo. 2. De (wettelijke) aansprakelijkheid van Yeshugo is in het geval de Overeenkomst langer duurt dan zes maanden, beperkt tot het bedrag dat in de voorgaande drie (3) maanden is gefactureerd aan Klant. De totale (wettelijke) aansprakelijkheid van Yeshugo zal in alle gevallen nooit meer bedragen dan EUR 10.000,-. en nooit meer dan het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in een betreffend geval wordt uitgekeerd.

3. In geen geval is Yeshugo, noch haar bestuurders, medewerkers, partners, gelieerde (rechts-)personen, leveranciers aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet beperkt tot verstaan: gederfde winst, gemiste omzet en gemiste besparingen, juridische kosten, schade ten gevolge van dataverlies en verminkte gegevens. Yeshugo is nooit aansprakelijk voor (gevolgen) van persoonlijk letsel of dood.

4. Indien Yeshugo gebruik maakt van een derde partij (waaronder hulppersonen), is zij niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde en de schade die daar eventueel uit voortvloeit. Evenmin is Yeshugo aansprakelijk voor de tekortkomingen en eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van hulpzaken.

5. De Klant dient alle redelijke maatregelen te nemen ter beperking van haar schade. In dat kader zal de Klant in contracten met haar afnemers / derden een adequate beperking van aansprakelijkheid opnemen.

6. De aansprakelijkheid van Yeshugo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze de Overeenkomst of enige verplichting jegens de Klant ontstaat slechts na afloop van een redelijke termijn die de Klant schriftelijk aan de Verwerker heeft medegedeeld aan Yeshugo en waarmee Yeshugo in gebreke is gesteld en indien Yeshugo ook na afloop van die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Yeshugo in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren dan wel te acteren.

7. De Klant vrijwaart Yeshugo voor alle verlies, schade, kosten, aansprakelijkheid, (rechts-)vorderingen en/of andere aanspraken jegens of van derden, inclusief (rechts-)vorderingen verband houdende met dood of ernstig letsel van enig persoon (waaronder medewerkers van de Klant) of voor enig verlies of schade aan eigendommen, tenzij de Klant aantoont dat deze aanspraken een (rechtstreeks) gevolg zijn van een tekortkoming van Yeshugo in de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 11 – overmacht

1. Yeshugo is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of uit Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Dit geldt ook indien de overmacht voortvloeit uit een omstandigheid die zich voordoet nadat Yeshugo de haar verplichting had moeten nakomen jegens de Klant. Onder overmacht wordt in aanvulling op wat daaronder wordt verstaand op grond van (uitleg) van artikel 6:75 BW onder meer verstaan: stakingen, oproer, storingen in de ICT-infrastructuur, Denial of Service aanvallen, de tekortkoming of vertragingen van werkzaamheden en/of leveringen van derden en andere gebeurtenissen waardoor Yeshugo redelijkerwijs niet tot nakoming van haar verplichtingen in staat kan worden geacht.

2. Indien de overmachtssituatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel langer dan negentig (90) dagen voortduurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen op grond van de Overeenkomst reeds gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar verder iets verschuldigd zijn of recht hebben op schadevergoeding en/of compensatie.

Artikel 12 –Eigendomsvoorbehoud

1. Voor zover Partijen hebben afgesproken dat Yeshugo goederen in eigendom zal overdragen aan de Klant, blijven de geleverde goederen uitsluitend eigendom van Yeshugo totdat de Klant aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden jegens Yeshugo heeft voldaan voor zover die verplichtingen betrekking hebben op de tegenprestatie voor de Yeshugo te leveren goederen en/of diensten. Onder deze verplichtingen worden uitdrukkelijk de betalingsverplichtingen van de Klant verstaan. Op software en gebruik van intellectuele eigendomsrechten verstrekt Yeshugo uitsluitend gebruiksrechten. Deze draagt zij niet in eigendom over, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De broncode en sourcecode blijven altijd in bezit / eigendom van Yeshugo.

2. Het is Yeshugo toegestaan om in het kader van de Overeenkomst verkregen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, databestanden, programmatuur (software) en licenties onder zich te houden, ondanks een bestaande verplichting tot overdracht of afgifte die alleen bestaat als partijen daartoe een expliciete schriftelijke overeenkomst hebben gesloten, totdat Klant volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3. Licentie- en/of gebruikersrechten worden aan Klant verleend onder de voorwaarde dat Klant alle verschuldigde bedragen heeft betaald. In het geval van periodieke betalingsverplichtingen, komen aan Klant alleen licentie- en/of gebruikersrechten toe gedurende de periode dat Klant niet in gebreke is met haar (periodieke) betalingsverplichtingen.

Artikel 13 – Klachten en (rechts-)vorderingen

1. Klachten ten aanzien van de door Yeshugo geleverde goederen of diensten dienen door Klant zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat Klant hiermee bekend was of kon zijn. Na het verstrijken van deze termijn vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant jegens Yeshugo.

2. Klant dient binnen zes maanden nadat de vordering had moeten worden gemeld conform artikel 12 lid 1 van deze Voorwaarden, daarover een (gerechtelijke) procedure te zijn begonnen tegen Yeshugo bij gebreke waarvan het recht van de Klant om jegens Yeshugo rechtsvorderingen in te stellen die voortvloeien of verband houden met de klacht, vervalt.

Artikel 14 – Duur en einde Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die in de Overeenkomst is bepaald. Indien in de Overeenkomst geen termijn is vermeld, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een termijn van vierentwintig (24) maanden vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst.

2. Tenzij partijen schriftelijk in de Overeenkomst anders zijn overgekomen, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor opvolgende perioden die gelijk zijn aan de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan als bedoeld in artikel 14 lid 1 van deze Voorwaarden. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan telkens worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee (2) maanden voor afloop van de betreffende contractsperiode.

3. Het is Klant niet toegestaan om een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds op te zeggen, behoudens op grond van een prijswijziging zoals bedoeld in artikel 7 lid

4 van deze Voorwaarden of wanneer Yeshugo uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.

5. Voor zover een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan de Klant die Overeenkomst voor onbepaalde tijd alleen opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden. Yeshugo kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een termijn van twee (2) maanden. Yeshugo is wegens opzegging nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.

6. Yeshugo heeft het recht de Overeenkomst in aanvulling op de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden, indien – de Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend; – de Klant een faillissementsaanvraag heeft ingediend, een derde het faillissement van de Klant heeft aangevraagd en/of wanneer de Klant in staat van faillissement is verklaard; – de Klant haar activiteiten staakt of doet staken; – de onderneming van de Klant wordt geliquideerd; – na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen van Yeshugo die Yeshugo goede gronden heeft te vrezen dat de Klant niet aan zijn of haar verplichtingen zal voldoen; – Yeshugo de Klant heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn of haar verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks een eerste sommatie met een termijn van 14 dagen daartoe door Yeshugo;

7. Indien Yeshugo is gerechtigd tot ontbinding, zijn ook alle door de Klant aan Yeshugo verschuldigde bedragen per direct opeisbaar.

8. Yeshugo is wegens een ontbinding door haar op grond van artikel 12 lid 5 van deze Voorwaarden nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding en/of tot het doen verrichten van ongedaanmakingsverplichtingen.

9. De Klant het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, indien Yeshugo in staat van faillissement is verklaard, Yeshugo haar activiteiten heeft gestaakt en/of de onderneming van Yeshugo is geliquideerd.

10. In geval van beëindiging van de Overeenkomst door de Klant, ongeacht de reden, heeft Yeshugo in aanvulling op het recht om de overeengekomen vergoeding te vorderen, rente en buitengerechtelijke kosten en onverminderd het recht op schadevergoeding het recht om: – direct na beëindiging van de Overeenkomst de door haar verstrekte (persoons-)gegevens en/of codes in te nemen; – een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de beëindigingskosten die zij als gevolg hiervan redelijkerwijs heeft moeten of moet maken;

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de op de grond van de Overeenkomst ontwikkeld en / of aan de Klant beschikbaar gestelde producten, content, software, broncode, sourcode databasis, databestanden, offertes, ontwerpen, websites, of ander (voorbereidend) materiaal, berusten uitsluitend bij Yeshugo of de aan haar gelieerde (rechts)personen.

2. De Klant verkrijgt alleen de gebruiksrechten (licenties) en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen en kopieën vervaardigen. Deze gebruiksrechten (licenties) zijn niet exclusief en niet overdraagbaar. De Klant mag geen sublicenties verstrekken.

3. Indien Partijen overeenkomen dat klant in afwijking van lid 1 één of meerdere rechten van intellectuele eigendom zal verkrijgen, zal die overdracht slechts geschieden door een afzonderlijke akte tot overdracht van dat Intellectuele Eigendomsrecht tussen Partijen. Het staat Yeshugo vrij om algemene concepten, gedachten, ontwikkelingen en ideeën zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken, zowel voor haarzelf als voor derden.

4. De Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Yeshugo of diens licentiegevers bevatten. De Klant verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/ of andere materialen behoeven te gebruiken.

5. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of anderen rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

6. Het is de Klant niet toegestaan om op welke wijze dan ook te proberen om de source code, andere codes, onderliggende structuren, ideeën en/of algoritmen van intellectuele eigendomsrechten, knowhow, van door Yeshugo ter beschikking gestelde programmatuur en/of software of andere data proberen te ontdekken, verbeteren, decompileren, demonteren en/of wijzigen in de ruimste zin van het woord.

7. De Klant mag Intellectuele eigendomsrechten van Yeshugo niet vermarkten, publiceren, promoten, verhuren, distribueren, bezwaren met een beperkt recht, overdragen, combineren en/of op andere wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yeshugo.

8. Yeshugo mag technische maatregelen nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Yeshugo door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

9. Yeshugo is gerechtigd tot verbetering van fouten in de door haar ter beschikking gestelde programmatuur, onder meer indien de programmatuur niet voldoet aan de door Yeshugo schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Yeshugo is te allen tijde bevoegd tot verbeteringen en/of toevoegen van functionaliteiten in de door haar ter beschikking gestelde programmatuur, voor zover daardoor geen bestaande functionaliteiten verloren gaan.

10. De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Yeshugo van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Yeshugo zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 – Privacy

1. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van door Yeshugo geleverde producten, programmatuur, software en/of diensten door de Klant worden verwerkt, ligt geheel bij de Klant.

2. Klant is zelfverantwoordelijke voor de naleving van de op de Klant rustende verplichtingen op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de regelgeving met betrekking tot privacy.

3. De Klant zal voldoen aan haar specifieke verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens en toepasselijke vergelijkbare en opvolgende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU. De Klant zal op verzoek van Yeshugo meewerken aan (rechts-)handeling(en) die nodig zijn voor Yeshugo om aan de regelgeving als bedoeld in voorgaande volzin te voldoen, waaronder maar niet beperkt tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst als dat op grond van deze regelgeving nodig is.

4. Indien Yeshugo verplicht is haar medewerking te verlenen aan een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie (onder andere: justitie, de Autoriteit Persoonsgegevens of de belastingdienst), zijn de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van dit verzoek of bevel, voor rekening van Klant.

5. De Klant vrijwaart Yeshugo voor alle kosten, (rechts-)vorderingen van derden, schade en/of uitgaven die zijn veroorzaakt door de Klant of die het gevolg zijn van het niet naleven van de Klant of dienst werknemers of agenten van de toepasselijke wet- en regelgeving als bedoeld in artikel 14 lid 3 van deze Voorwaarden.

6. Yeshugo mag gegevens die geen persoonsgegevens zijn als bedoeld in de wet- en regelgeving als bedoeld in artikel 14 lid 3 van deze Voorwaarden verwerken en gebruiken voor meerdere doeleinden, zoals het monitoren en rapporteren voor service doeleinden en het detecteren van fraude. Yeshugo mag daartoe ook persoonsgegevens anonimiseren en daarna (verder) gebruiken. Yeshugo mag deze niet persoonlijke gegevens delen met derden.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. De Klant zal op geen enkele wijze de inhoud van de Overeenkomst, alsmede alle niet openbare gegevens en informatie welke aan de Klant bekend wordt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (inclusief persoonsgegevens) (Vertrouwelijke Informatie) aan derden bekend maken, anders dan voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de Overeenkomst of na eventuele voorafgaande schriftelijke toestemming van Yeshugo, tenzij en voor zover de Klant daartoe is gehouden krachtens enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling.

2. Ten aanzien van alle Vertrouwelijke Informatie, die ter beschikking wordt gesteld aan de Klant ter verwerking of aanwending bij het uitvoeren van de Overeenkomst, verbindt de Klant zich ter zake daarvan: – alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring of opslag; – de gegevens c.q. informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst; – de gegevens c.q. informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen aan Yeshugo dan wel, na verkregen toestemming, te vernietigen; en – medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens Yeshugo op bewaring en gebruik van gegevens, mede om Yeshugo in staat te stellen te voldoen aan relevante wettelijke en contractuele verplichtingen.

3. De Klant zal ervoor zorgdragen dat haar personeel en eventueel ingeschakelde derden op de hoogte zijn van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen voor zover personeel en derden Vertrouwelijke informatie onder zich mogen krijgen en zal erop toezien dat zij deze stipt zullen naleven.

4. De verplichtingen en verboden, genoemd in dit artikel, zullen voortduren tot drie jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 18 – Overig

1. Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig is of vernietig wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel om een nieuwe bepaling te formuleren ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige dan wel vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen.

3. Bij tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, deze Voorwaarden of Bijlagen, geldt de volgende rangorde: 1. de Overeenkomst; 2. de Bijlagen; 3. deze Voorwaarden.

4. Yeshugo mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden overdragen aan een derde. Het is de Klant niet toegestaan om één of meerdere rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden over te dragen aan een derde, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 19 – Toepasselijke recht en bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst tussen Yeshugo en Klant, onderliggende orders, opvolgende overeenkomsten en overeenkomst die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In tussen Yeshugo en Klant een geschil ontstaat naar aanleiding van de Overeenkomst, deze Voorwaarden dan wel naar aanleiding van andere afspraken of overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, is bij uitsluiting de bevoegde rechter van de rechtbank in Almelo, Nederland bevoegd om van het geschil kennis te nemen.